Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Deze versie is geldig vanaf januari 2018

1. Overeenkomst tot dienstverlening
De Care for Women specialisten beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij zijn lid van de Care for Women organisatie.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de Care for Women specialist vanuit haar vrije beroepsuitoefening.

1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl).

1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Care for Women specialist. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2. Tarieven & betaling
2.1 Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst per pin te geschieden in de praktijk van de Care for Women specialist of middels een factuur achteraf, tenzij anders met de Care for Women specialist is overeengekomen.

2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënt recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.3 Indien de cliënt korter dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan zowel telefonisch met de betreffende Care for Women specialist als telefonisch met de assistente van de specialist (op werkdagen bereikbaar via 088-4420442) plaatsvinden.

3. Aansprakelijkheid Care for Women specialist
3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door de Care for Women specialist in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Care for Women specialist aansprakelijk is  gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.

3.2 De Care for Women specialist heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Care for Women specialist te allen tijden in overleg met de cliënt gebeuren. De Care for Women specialist is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Care for Women specialist en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4. Aansprakelijkheid cliënt
Indien cliënt één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de Care for Women specialist is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

5. Klachtenbemiddeling
Je feedback wordt met zorg ter harte genomen. Alle Care for Women specialisten hebben zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Care for Women specialist valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. Heb je klachten, dan kun je een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Wij nemen je klacht dan in behandeling en stellen je op de hoogte van de uitkomst.

Ben je het niet eens met onze uitspraak, dan heb je het recht om je klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl . Zij zullen je klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover kun je verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialist. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

Privacy statement

Je privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend Care for Women specialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als je behandelend Care for Women specialist heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,
• Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
• Voor geanonimiseerd gebruik bij onderzoek. Je gegevens zijn versleuteld en niet naar je herleidbaar.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, Care for Women of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
Deze gegevens worden, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Tot slot
Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen jou en de Care for Women specialist, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestig je dat je deze voorwaarden en privacy statement hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door je als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement bent je niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënt verklaart hierbij boven- en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden & Privacy statement zijn vermeld op de website van Care for Women en zijn van daar op te halen.